آلِّسَّلِّآمِّ عَّلِّيِّﮝمِّ وٍّرِحَّمِّةٍّ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ وٍّبٍّرِﮝآتٍّهِّ
آلِّلِّهِّمِّ صِّلِّيِّ وٍّسَّلِّمِّ عَّلِّىِّ سَّيِّدٍّنِّآ مِّحَّمِّدٍّ وٍّعَّلِّىِّ آلِّهِّ وٍّصِّحَّبٍّهِّ آجِّمِّعَّيِّنِّ 
ﮝيِّفٍّﮝمِّ آخِّبٍّآرِﮝمِّ آنِّ شِّآء آلِّلِّهِّ تٍّﮝوٍّنِّآ مِّنِّآحَّ
آنِّآ آسَّيِّآ مِّنِّ آلِّجِّزٍّآئرِ وٍّعَّمِّرِيِّ 17سَّنِّةٍّ
آنِّ شِّآء آلِّلِّهِّ آصِّيِّرِ صِّدٍّيِّقٍّتٍّﮝمِّ ﮝلِّﮝمِّ
فٍّيِّ آمِّآنِّ آلِّلِّهِّ